body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }หน่วยงาน : โรงพยาบาลประทาย  อำเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

ติดต่อสอบถาม : 044-489012-3 ,หมายเลขโทรสาร  044489170 

ติดต่องานห้องฉุกเฉิน โทร.. 0803566526

งานสารสนเทศโรงพยาบาล : 044489012-3  ต่อ 168  ,E-mail :amorn1246@hotmail.co.th

 

 

<