body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารทางราชการ

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนา รพ.สต.ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) amorn 836 อ่าน.
2 ปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุข หมวด 6 และ 7 amorn 709 อ่าน.
3 คืนข้อมูล Error_43 แฟ้ม เพื่อแก้ไขเดือน ธันวาคม 2564 amorn 93 อ่าน.
4 ประกาศนโยบายความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสเทศโรงพยาบาล amorn 593 อ่าน.
5 ประกาศนโยบายการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาล amorn 631 อ่าน.
<