body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     เอกสารคู่มือ

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 ประกาศกองทุนปีงบประมาณ 2560 !!!! amorn 493 อ่าน.
2 รายงานการประเมินตนเอง SA2011 amorn 443 อ่าน.
3 วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 amorn 21 อ่าน.
4 กำหนดศูนย์ต้นทุนเกณฑ์การกระจาย UnitCost59 amorn 439 อ่าน.
5 คู่มือการบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้าน ThaiCOC amorn 413 อ่าน.
6 Template_kpi59_นิยามการทำงาน amorn 399 อ่าน.
7 Slide Presentation IM 60 amorn 367 อ่าน.
8 ไวรัสคอมพิวเตอร์ Ransomware "wannacry" amorn 341 อ่าน.
9 ตารางออกประเมิน KPI รอบ 2/2560 amorn 375 อ่าน.
10 download รหัสยาเลิกบุหรี่ 24 หลัก amorn 295 อ่าน.
11 คู่มือการใช้โปรแกรมโอนข้อมูลประกันสังคม Hosxp to ssdata amorn 292 อ่าน.
12 แบบฟอร์มรายงานการเกิดสถานการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ amorn 381 อ่าน.
13 กำหนดการและเอกสารเตรียมความพร้อมรับประเมิน HA60 amorn 278 อ่าน.
14 SERVICE PROFILE_IT_61 amorn 328 อ่าน.
15 แนวทาง QOF_61 amorn 239 อ่าน.
16 แนวทาง 43 แฟ้ม61 amorn 212 อ่าน.
17 คู่มือการบันทึกข้อมูลห้องชำระเงิน amorn 219 อ่าน.
18 ดาวน์โหลด QR CODE LINK WEBSITE โรงพยาบาลประทาย amorn 242 อ่าน.
19 ดาวน์โหลดแผนที่โรงพยาบาลประทาย amorn 183 อ่าน.
<