body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 บรรยากาศรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข amorn 28 อ่าน.
2 เริ่มแล้ว! กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร เทศกาลวันสงกรานต์โรงพยาบาลประทาย amorn 137 อ่าน.
3 ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสร้างอาคาร 10 ก.พ.-25 มี.ค.61 amorn 183 อ่าน.
4 ร่วมงานกาชาดประจำปีของดีอำเภอประทาย amorn 155 อ่าน.
5 เจ้าหน้าที่ รพ.ประทาย ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ amorn 175 อ่าน.
6 ชาวรพ.ประทายร่วมต้อนรับนายแพทย์สุวิช โรจนศักดิ์โสธร นพ.สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา amorn 170 อ่าน.
7 ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" amorn 298 อ่าน.
8 จิตอาสา รพ.ประทายเตรียมความพร้อง บริการประชาชน amorn 242 อ่าน.
9 เกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประทาย amorn 258 อ่าน.
10 มหกรรม CQI โรงพยาบาลประทาย amorn 349 อ่าน.
11 บรรยากาศการศึกษาดูงานจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี amorn 254 อ่าน.
12 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเครือข่ายแกนนำผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา amorn 244 อ่าน.
13 รพ.ประทาย เทศบาลและสภ.ประทาย ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย amorn 294 อ่าน.
14 ประชุมคณะกรรมการ IM 1/60 amorn 271 อ่าน.
15 การแข็งขันกีฬาโซน 4 amorn 322 อ่าน.
16 กิจกรรมงานของดีอำเภอประทาย amorn 288 อ่าน.
17 THAICOC amorn 270 อ่าน.
18 นายอำเภอประทายร่วมกับ ผอ.โรงพยาบาลประทายออกเยี่ยมผู้ป่วยและแจกถุงยังชีพ amorn 362 อ่าน.
19 กิจกรรมฉลามประทาย amorn 302 อ่าน.
20 นำโดยนพ.ชยพล สุขโต ผอ.โรงพยาบาลประทาย amorn 358 อ่าน.
<