Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 998 อ่าน.
2 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 796 อ่าน.
3 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 848 อ่าน.
4 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 811 อ่าน.
5 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 868 อ่าน.
6 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 811 อ่าน.
7 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 862 อ่าน.
8 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 846 อ่าน.
9 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 802 อ่าน.
10 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 735 อ่าน.
11 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 963 อ่าน.
12 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 796 อ่าน.
13 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 801 อ่าน.
14 คู่มือระบบ HROPS amorn 760 อ่าน.
15 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 942 อ่าน.
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 795 อ่าน.
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 816 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 793 อ่าน.
19 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 873 อ่าน.
20 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 891 อ่าน.
21 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 934 อ่าน.
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 904 อ่าน.
23 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 947 อ่าน.
24 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 972 อ่าน.
25 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 995 อ่าน.
<