body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 128 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 71 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 88 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 72 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 64 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 64 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 83 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 72 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 89 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 68 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 56 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 56 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 64 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 59 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 71 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 75 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 84 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 59 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 54 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 57 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 169 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 104 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 110 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 131 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 123 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 114 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 131 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 143 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 187 อ่าน.
<