body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 77 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 52 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 57 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 52 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 49 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 48 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 61 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 55 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 62 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 46 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 40 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 42 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 48 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 46 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 46 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 49 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 49 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 44 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 40 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 41 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 145 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 84 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 86 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 105 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 96 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 92 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 101 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 109 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 144 อ่าน.
<