body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 35 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 19 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 22 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 19 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 16 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 21 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 21 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 20 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 12 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 10 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 9 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 10 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 10 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 10 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 10 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 11 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 10 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 10 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 10 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 11 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 32 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 24 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 28 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 26 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 22 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 23 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 22 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 21 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 42 อ่าน.
<