body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 173 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 103 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 126 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 112 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 98 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 99 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 126 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 103 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 130 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 103 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 91 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 92 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 107 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 98 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 107 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 113 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 120 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 91 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 90 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 92 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 204 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 141 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 147 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 170 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 185 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 156 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 189 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 188 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 233 อ่าน.
<