body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานโรงพยาบาลประทาย (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 59 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 35 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 38 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 36 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 33 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 34 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 41 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 35 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 32 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 23 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 22 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 24 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 30 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 29 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 26 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 28 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 30 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 21 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 22 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 25 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 87 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 59 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 67 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 61 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 63 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 58 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 60 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 63 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 92 อ่าน.
<