body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }Print..
หน้าหลัก DOWNLOAD

DOWNLOAD     หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA)/EB2: คู่มือการปฏิบัติงาน

ลำดับ หัวข้อดาวน์โหลด โดย อ่าน ###
1 กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 453 อ่าน.
2 จรรยาบรรณข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 319 อ่าน.
3 คู่มือการบริหารความเสี่ยง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข amorn 327 อ่าน.
4 แผนปฏิบัติราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 352 อ่าน.
5 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข amorn 320 อ่าน.
6 โครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชน amorn 291 อ่าน.
7 ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข(Core Value) amorn 368 อ่าน.
8 ศูนย์บริการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข amorn 322 อ่าน.
9 แผนที่ตั้งโรงพยาบาลประทาย amorn 345 อ่าน.
10 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในโรงพยาบาลประทาย (RM) amorn 342 อ่าน.
11 แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2565 amorn 311 อ่าน.
12 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2563) amorn 271 อ่าน.
13 คู่มือปฏิบัติงาน amorn 416 อ่าน.
14 คู่มือการบริหารงานบุคคล amorn 314 อ่าน.
15 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ amorn 321 อ่าน.
16 คู่มือระบบ HROPS amorn 318 อ่าน.
17 คู่มือบริหารความเสี่ยง amorn 399 อ่าน.
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ข้าราชการ amorn 315 อ่าน.
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานราชการ amorn 304 อ่าน.
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข amorn 308 อ่าน.
21 หนังสือ ที่ สธ.0218.03.1/ว480 ลว.13 ก.พ.2561 (แก้ไขการกระทำผิดวินัย) amorn 490 อ่าน.
22 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลัก amorn 356 อ่าน.
23 แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใช้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน amorn 386 อ่าน.
24 รายงาน / วิเคราะห์ผลงาน amorn 393 อ่าน.
25 การเงิน การคลัง เสนอผู้บริหาร amorn 422 อ่าน.
26 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน amorn 403 อ่าน.
27 การวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรค amorn 446 อ่าน.
28 การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในการปรับปรุง การปฏิบัติตามคู่มือ amorn 461 อ่าน.
29 การป้องกันการจมน้ำในเด็ก amorn 499 อ่าน.
<