body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }นายแพทย์ชยพล สุขโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย   รับมอบประกาศนียบัตร สำหรับโรงพยาบาลประทายที่ประกาศนโยบาย 2P  Sefety  ประจำปี? 2563

จากนายอนุทิน  ชาญวีรกุล  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข " วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก  ครั้งที่ 2 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 "  ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference ในวันที่ 17 กันยายน  2563 ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร

<